Skip to content

举起本田的全新电动SUV模型,Vinfast VF8的竞争对手

举起本田De全新电动SUV模型,Vinfast VF8的Jìng争对手
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可Zhèng:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日发布

  交Yì地址:12号公Yù,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  DiànHuà:0847 100 247 /电子Yóu件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内

Published inlist2